Privacybeleid

Memories - Lisa Teuwen Fotografie, gevestigd aan Hoofdstraat 4 6049 EB Herten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.memoriesvanlisa.nl
Hoofdstraat 4, 6049 EB Herten
+31610748751

Persoonsgegevens die wij verwerken
Memories - Lisa Teuwen Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 • Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  - Voor- en achternaam;
  - Geslacht;
  - Adresgegevens;
  - Telefoonnummer;
  - E-mailadres;
  - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
  - Locatiegegevens;
  - Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Memories - Lisa Teuwen Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Ras;
- Godsdienst of levensovertuiging ;
- Seksuele leven;
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via memoriesfotografie@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Memories - Lisa Teuwen Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om goederen en diensten bij je af te leveren;
- Memories - Lisa Teuwen Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Memories - Lisa Teuwen Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Memories - Lisa Teuwen Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Memories - Lisa Teuwen Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar > Verplichte bewaartermijn boekhouding
Personalia > 7 jaar > Verplichte bewaartermijn boekhouding
Adresgegevens > 7 jaar > Verplichte bewaartermijn boekhouding
Geslacht > Altijd > Foto’s worden niet vernietigd maar blijven behouden op mijn harde schijf. Indien de foto’s verwijderd dienen te worden, kan hiertoe een verzoek worden ingediend.
Telefoonnummer > 7 jaar > Verplichte bewaartermijn boekhouding
E-mailadres > 6 maanden > Contact houden met opdrachtgever
IP-adres;
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
Locatiegegevens;

Categorie Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens 7 jaar Verplichte bewaartermijn boekhouding
Personalia 7 jaar Verplichte bewaartermijn boekhouding
Adresgegevens 7 jaar Verplichte bewaartermijn boekhouding
Geslacht Altijd Foto’s worden niet vernietigd maar blijven behouden op mijn harde schijf. Indien de foto’s verwijderd dienen te worden, kan hiertoe een verzoek worden ingediend.
Telefoonnummer 7 jaar Verplichte bewaartermijn boekhouding
E-mailadres 4 maanden Enkel voor afleveren foto’s
Overige persoonsgegevens 4 maanden Enkel voor contact rondom opdracht

Delen van persoonsgegevens met derden
Memories - Lisa Teuwen Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Memories - Lisa Teuwen Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Memories - Lisa Teuwen Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar memoriesfotografie@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Memories - Lisa Teuwen Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Memories - Lisa Teuwen Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via memoriesfotografie@hotmail.com.